O nas

Małopolskie Stowarzyszenie Pośredników w Obrocie Nieruchomościami /MSPON/ działa od lipca 1993 r. natomiast do KRS zostało wpisane pod Nr KRS 0000211058 w dniu 27. 10. 2004 r.

Nie jesteśmy KORPORACJĄ, ale organizacją skupiającą DOBROWOLNIE osoby fizyczne posiadające uprawnienia zawodowe.

 

Siedziba Stowarzyszenia znajduje się przy ul. Sosnowiecka 75 31-345 Kraków.
Celem działania Stowarzyszenia jest integrowanie środowiska pośredników w obrocie nieruchomościami, wypracowanie zasad współpracy pomiędzy członkami Stowarzyszenia, promocja i propagowanie usług członków Stowarzyszenia, kreowanie pośrednika jako profesji – odrębnej grupy zawodowej, podnoszenie poziomu wiedzy zawodowej, czuwanie nad poziomem etycznym oraz reprezentowanie interesów środowiska wobec władz państwowych, samorządowych, gospodarczych i organizacji społecznych.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele m.in. poprzez:

  1. Udzielanie członkom Stowarzyszenia pomocy prawnej i zawodowej,
  2.  Inicjowanie i opiniowanie uregulowań prawnych w zakresie nieruchomości,
  3.  Organizowanie szkoleń i kursów,
  4.  Propagowanie zasad etyki zawodowej i egzekwowanie ich przestrzegania przez członków Stowarzyszenia,
  5.  Tworzenie na użytek członków Stowarzyszenia banku informacji o nieruchomościach i organizowanie współpracy pomiędzy członkami Stowarzyszenia,
  6.  Inspirowanie i prowadzenie różnorodnych form popularyzujących cele Stowarzyszenie,
  7.  Działalność wydawnicza,
  8.  Potwierdzanie kwalifikacji zawodowych osób wykonujących zawód pośrednika lub kandydatów do tego zawodu,
  9. Stowarzyszenie prowadzi również działalność gospodarczą polegająca na organizacji praktyk zawodowych w formie warsztatów dla kandydatów na Pośredników w obrocie nieruchomościami.

Dla usprawnienia kontaktu z Członkami Stowarzyszenia oraz wszystkimi zainteresowanymi osobami przewidziana jest droga elektroniczna – adres poczty e -mail biuro@mspon.pl

Stowarzyszenie MSPON rozwija się w niezwykłym tempie, czego namacalnym dowodem jest ciągle wzrastająca liczba członków. Z roku na rok MSPON staje się coraz większą organizacją stawiając sobie coraz większe wyzwania.
Z radością można stwierdzić że MSPON w sposób istotny zaznacza swoją obecność na rynku lokalnym jak i krajowym.
Dla Pośredników w obrocie nieruchomościami, którzy chcą być postrzegani jako osoby godne zaufania i profesjonalne nie ma innej alternatywy jak przystąpienie do Naszego Stowarzyszenia.
Stowarzyszenie bowiem daje poczucie przynależności do silnej grupy zawodowej, solidarności i odpowiedzialności za wizerunek pośrednika.

Zapraszam Państwa do współpracy przy tworzeniu historii MSPON przez udział w bieżących pracach i inicjatywach.Praca taka pozwala wywierać wpływ na kierunek rozwoju naszego zawodu.
Wszystko to jest związane z profesjonalną obsługą rynku nieruchomości.
Z profesjonalizmem związana jest nie tylko wiedza, ale i etyka zawodowa. Dlatego etyka połączona z wiedzą to najważniejsze elementy naszego zawodu.
Życzę wszystkim członkom MSPON , jak i osobom, które zastanawiają się nad przystąpieniem do naszych szeregów samych sukcesów zawodowych oraz osobistych.

Skład zarządu

Elżbieta Prażmowska

Prezes Zarządu

Pośrednik w obrocie nieruchomościami – licencja zawodowa nr 99 i Zarządca Nieruchomości – licencja zawodowa nr 8904, doradca rynku nieruchomości – licencja zawodowa nr 70.

Działalność zawodową w zakresie Pośrednictwa w obrocie nieruchomościami rozpoczęła w 1988 roku pracując w Kancelarii Prawnej mgr Zenona Skręta w Krakowie. Własną działalność gospodarczą rozpoczęła w 1993 roku otwierając w Krakowie firmę pod nazwą Agencja Obrotu Nieruchomościami „CENTRUM”, oraz poszerzając swoją działalność o zarządzanie nieruchomościami. Równolegle z pracą na własny rachunek bierze czynny udział w pracy na rzecz środowiska zawodowego, pełniąc liczne funkcje w Małopolskim Stowarzyszeniu Pośredników w Obrocie Nieruchomościami. Jest członkiem Zarządu MSPON w latach 1997-1998 oraz Prezesem MSPON w latach 2006-2008 i 2008-2010, następnie od 2010 roku do 2014, V-ce Prezesem Zarządu MSPON. Jako Prezes i V-ce Prezes MSPON organizuje liczne szkolenia, kursy, seminaria oraz spotkania zawodowe, dbając o integracje środowiska i wizerunek Pośrednika i Zarządcy. Równolegle pracuje na rzecz Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości będąc nieprzerwalnie od 2002 roku do 2016 członkiem Rady Krajowej PFRN.

W latach 2014 – 2018 członek i przewodniczący Komisji Etyki i Odpowiedzialności Zawodowej przy MSPON.

Wykładowca na studiach podyplomowych z zakresu pośrednictwa w obrocie nieruchomościami. Weryfikator PFRN – potwierdzający praktyczne przygotowanie do zawodu Pośrednika w obrocie nieruchomościami. Ukończyła Studium Mediacyjno-Arbitrażowe I Stopnia organizowane przez Polskie Stowarzyszenie Doradców Rynku Nieruchomości przy udziale Polskiego Stowarzyszenia Sądownictwa Polubownego. Jest członkiem Stowarzyszenia Zarządców i Administratorów Nieruchomości oraz Członkiem Powszechnego Towarzystwa Ekspertów i Doradców Rynku Nieruchomości.

Za swoją działalność na rzecz środowiska zawodowego wielokrotnie wyróżniana i nagradzana. W tym w 2008 roku odznaczona „Złotą odznaką MSPON”, w 2015 roku odznaczona „Medalem XX-lecia MSPON”, w 2015 roku otrzymała „medal XX-lecia PFRN” i tytuł Bene Meritus – jako wyraz uznania i podziękowania za wieloletnią pracę na rzecz rozwoju rynku nieruchomości oraz środowiska zawodowego pośredników i zarządców nieruchomości. W 2012 roku nagrodzona „Złota odznaką PFRN”, najwyższą rangą oznaką PFRN w uznaniu wieloletniego zaangażowania i wkładu pracy w działania na rzecz ruchu zawodowego.

Od 2018 roku honorowy Członek MSPON. Obecnie od VI 2019 r. wybrana na funkcję Prezesa Małopolskiego Stowarzyszenia Pośredników i Zarządców Nieruchomości MSPON.

Renata Piechutko

Wiceprezes Zarządu

Urodzona w Krakowie, pierwszą działalność na rynku nieruchomości podjęła w 1995 roku. Po latach przerwy powróciła do branży nieruchomości. Pośrednik w Obrocie Nieruchomościami, nr licencji 22462, od 2016 roku członek Małopolskiego Stowarzyszenia Pośredników w Obrocie Nieruchomościami i Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości.
Uczestniczyła w organizacji Konferencji Rynku Nieruchomości w Krakowie w 2016 roku i XXI Kongresu Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości w Wieliczce pod hasłem: „Kopalnia wiedzy o nieruchomościach”. Delegat MSPON do Rady Krajowej Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości.

W działalności na rynku nieruchomości kieruje się etyką i przyjazną postawą wobec klientów. W środowisku pośredników w obrocie nieruchomościami ceni sobie integrację i współpracę pomiędzy pośrednikami. Czynnie uczestniczy w działalności społecznej na rzecz MSPON, choć nie jest to łatwe, bo zaangażowanie w prace społeczne wymaga poświęcenia sporej ilości czasu, często kosztem interesów osobistych i zawodowych, ale przynosi sporo satysfakcji i korzyści w działalności na rzecz środowiska branży nieruchomości.

Ryszard Zdanowicz

Skarbnik

Członek Małopolskiego Stowarzyszenia Pośredników w Obrocie Nieruchomościami od roku 2000. Od początku swojej
działalności w Stowarzyszeniu wykazuje zaangażowanie w działania na rzecz MSPON. W latach 2005-2007 Członek
Komisji ds. przestrzegania Ustawy o Gospodarce Nieruchomościami. W latach 2008-2010 Członek Zarządu
Stowarzyszenia. Od roku 2014 Członek Komisji Rewizyjnej MSPON. Właściciel Czarnowiejskiego Biura Obrotu
Nieruchomościami. Jest aktywnym uczestnikiem działań na rzecz naszego Stowarzyszenia oraz tworzenia dobrego jego wizerunku na zewnątrz. Znajduje zawsze czas na pracę społeczną włączając się aktywnie we wszystkie akcje
organizowane przez MSPON; organizator corocznych spotkań wigilijnych i kwest na rzecz bezdomnych. Współtwórca portalu wymiany ofert www.oferty.malopolska.pl. Współorganizator akcji pomocy Bogatyni. Propagator akcji „Szukaj biur z naszym znakiem”. Uhonorowany wieloma wyróżnieniami. Propagator szkoleń i kursów organizowanych przez MSPON. Aktywnie uczestniczy w pozyskiwaniu środków finansowych na działalność MSPON Wspomaga działalność dydaktyczną MSPON udzielając pomieszczeń swojego biura. Propagator zasad etycznych na rynku nieruchomości. Współorganizator XVI Kongresu PFRN. Uczestnik spotkań z Posłami w ramach obrony uprawnień zawodowych. Propagator rejestru pośredników  zarządców PFRN. Działacz społeczny i humanitarny.

Marcin Domin

Członek Zarządu

Swoją przygodę z rynkiem nieruchomości rozpoczął już na studiach. Ukończył Geodezję ze specjalnością Szacowanie Nieruchomości i Kataster, a także Pośrednictwo w Obrocie Nieruchomościami. Po opuszczeniu murów Akademii Górniczo-Hutniczej, zdobył licencję Pośrednika w Obrocie Nieruchomości (lic. nr 16314). Od tego czasu działa na własną rękę, pod szyldem Biuro Nieruchomości DM2, którego oddziały znajdują się na terenie Krakowa i Jaworzna.

Pasjonat sportów ekstremalnych, w mountainboarding’u wielokrotny mistrz Polski jak i krajów ościennych.

Energiczny i dążący do jasno określonych celów. W chwili obecnej działa również na rzecz Stowarzyszenia. Jako członek zarządu, stara się wprowadzać powiew świeżości i działać przeciwko przestarzałym schematom. Bierze czynny udział w integracji środowiska MSPON.

Jakub Dyrka

Członek Zarządu

Z rynkiem nieruchomości związany od 2006r. Absolwent Akademii Pedagogicznej (kierunek: geografia z przedsiębiorczością i gospodarką przestrzenną) oraz Akademii Ekonomicznej (pośrednictwo w obrocie nieruchomościami). Od 2010 roku członek Małopolskiego Stowarzyszenia Pośredników w Obrocie Nieruchomościami (licencja zawodowa 13988). Właściciel Biura Nieruchomości ArkaDom, od lat związany z rynkiem nieruchomości gruntowych i budynkowych. Współzałożyciel i prezes Stowarzyszenia Mieszkańców Krakowa-Mistrzejowic działającego m.in. na rzecz poprawy zagospodarowania przestrzennego dzielnicy XV, prężnie działający członek zarządu wspólnoty mieszkaniowej.

Otwarty i towarzyski, od lat bierze czynny udział w integracji środowiska małopolskich pośredników w obrocie nieruchomości w ramach działalności Stowarzyszenia MSPON. Ceniony za posiadanie własnego zdania. Dzięki niepoprawnemu optymizmowi osiąga założone cele i gromadzi wokół siebie ludzi pozytywnie nastawionych do świata.


Komisja Rewizyjna:

Helena Płocharz-Augustyn – Przewodnicząca Komisji
Katarzyna Liebersbach-Szarek –
Członek Komisji
Ewa Pleśniarowicz – Członek Komisji

Komisja Etyki Zawodowej:

Magdalena Kempkowska
Jacek Drzyzgiewicz
Małgorzata Podgórska
Adam Kudyk
Krzysztof Rogowski
Tadeusz Bochnia

 

Członkowie honorowi MSPON:
Dziedzic Grażyna
Kielar Teresa
Krzystyniak-Wałkowińska Krystyna
Maliszczak Ewa
Pleśniarowicz Ewa
Tryjański Bogumił
Dudek Halina
Szczepańska Halina
Ryszard Florek-Paszkowski – 2016
Andrzej Piórecki – 2018
Elżbieta Prażmowska – 2018
Iwona Panfil – 2018
Dorota Winiarska – 2018

Złote odznaki MSPON:
Krzystyniak – Wałkowińska Krystyna
Kielar Teresa
Waradzyn Maria
Pleśniarowicz Ewa
Zieleniewski Jan
Winiarska Dorota
Wojciechowska Monika
Zieleniewska Zofia
Prażmowska Elżbieta
Drążkiewicz Piotr
Florek – Paszkowski Ryszard
Piórecki Andrzej
Panfil Iwona
Potępa Zbigniew
Tryjański Bogumił
Urban Marek
Grzegorz Maciejowski
Magdalena Kempkowska
Ewa Maliszczak
Katarzyna Liebersbach-Szarek
Ryszard Zdanowicz

MariuszO nas