WALNE ZEBRANIE w dniu 9 czerwca 2011 r.

Walne Zebranie

Zarząd Małopolskiego Stowarzyszenia Pośredników w Obrocie Nieruchomościami w trybie paragrafu 21 pkt. 2 Statutu Stowarzyszenia zwołuje Walne Zebranie, które odbędzie się w sali konferencyjnej Hotelu Sympozjum przy ul. Kobierzyńskiej 47 w Krakowie w dniu

9 czerwca 2011 roku (czwartek) o godzinie 15:00.

W przypadku braku kworum w pierwszym terminie (co najmniej 50% członków) Zarząd zwołuje zebranie w drugim terminie na godzinę 15:30 w tym samym dniu, które będzie ważne bez względu na ilość obecnych członków. (Miejsce zebrania jak wyżej).

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad przez Prezesa MSPON,
 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zebrania i wskazanie Protokolanta,
 3. Przyjęcie porządku obrad,
 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej oraz Komisji Uchwał i Wniosków,
 5. Złożenie przez Prezesa MSPON Sprawozdania z działalności Zarządu za okres od czerwca 2010 do maja 2011 r.
 6. Przedstawienie przez Zarząd MSPON  sprawozdania finansowego za okres sprawozdawczy, oraz sprawozdania z wykonania Planu Finansowego – Skarbnik MSPON,
 7. Przedstawienie przez Komisję Rewizyjną Sprawozdania Komisji Rewizyjnej za okres sprawozdawczy,
 8. Podjęcie Uchwały w sprawie – zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2010 rok,
 9. Dyskusja nt. przedstawionych sprawozdań,
 10. Podjęcie uchwały w sprawie –  udzielenia absolutorium dla Zarządu,
 11. Podjęcie uchwały o przekazaniu zysku brutto za 2010 r. zgodnego z rachunkiem wyników na cele statutowe,
 12. Przedstawienie sprawozdania z nad przygotowaniem XVI Kongresu,
 13. Omówienie Planu Finansowego (Preliminarza) na kolejny okres sprawozdawczy,
 14. Podjęcie uchwały w sprawie – zatwierdzenie planu finansowego na kolejny okres sprawozdawczy,
 15. Wolne wnioski,
 16. Zamknięcie obrad.

Dokumenty finansowe oraz plan finansowy zostaną przesłane do Państwa e-mailem oraz zamieszczone na stronie MSPON w późniejszym terminie, po otrzymaniu dokumentów z firmy księgowej.

 

Za Zarząd MSPON

Andrzej Piórecki – Prezes MSPON

biuroWALNE ZEBRANIE w dniu 9 czerwca 2011 r.