I. W związku z treścią orzeczenia Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumenta z dnia 17.06.2009r, wpisanego do rejestru klauzul niedozwolonych  za numerem 1662 o treści : „Zamawiający za wykonanie czynności objętych niniejszą umową zobowiązuje się zapłacić wynagrodzenie w wysokości 3% + 22% VAT ostatecznej ceny”, Komisja przedstawia poniższe wyjaśnienie.
Wyżej wskazane orzeczenie nie oznacza, że obecnie pośrednicy w swoich umowach muszą określać wynagrodzenie jedynie kwotowo. Zgodnie   z obowiązującymi przepisami można nadal posługiwać się oznaczeniem procentowym. Powinno ono podawać wartość brutto, czyli z podatkiem od towarów i usług.

 

Orzeczenie pozwala na dowolność zapisu, tzn. w umowie pośrednictwa można posłużyć się zapisem procentowo określającym wynagrodzenie np. :  „wynagrodzenie pośrednika wynosi 3,66% brutto ceny nieruchomości”. W nawiasie można dodać, że jest to 3% + 22 % VAT.Alternatywnym rozwiązaniem jest określanie w umowach pośrednictwa  w obrocie nieruchomościami wynagrodzenia kwotowo.Zdaniem Komisji,  wynagrodzenie kwotowe powinno być stosowane powszechniej, jako że od strony dowodowej ( w przypadku sporu, przede wszystkim sądowego) łatwiejsze jest wykazanie indywidualnego uzgodnienia jego wysokości.

 

Komisja podkreśla, że nie powinno się wynagrodzenia procentowego łączyć z ceną transakcyjną. Jest to bowiem przyznanie, że pośrednikowi należy się wynagrodzenie tylko w przypadku osiągnięcia rezultatu. Natomiast zgodnie z brzmieniem art. 180 Ustawy o gospodarce nieruchomościami umowa pośrednictwa jest umową starannego działania.W przypadkach zmian ceny (obniżenie lub jej podwyższenie w trakcie obowiązywania umowy pośrednictwa, cena transakcyjne różni się od ceny ofertowej) należy podpisać odpowiedni aneks do umowy pośrednictwa.

 

Komisja prawna pracuje aktualnie nad stworzeniem przykładowych zapisów do umów pośrednictwa, które będą ogólnodostępne dla wszystkich członków Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości.

 

 

II. W Ministerstwie Gospodarki przygotowano nowelizację Ustawy o gospodarce nieruchomościami . Jedną z proponowanych zmian jest zastąpienie słów „licencja zawodowa” sformułowaniem „uprawnienia zawodowe”. Należy jednoznacznie wskazać, że są to pojęcia równoznaczne i, w przypadku przyjęcia nowelizacji przez parlament, dotychczasowe licencje w pełni zachowają  moc.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Ostatnie wpisy

Gratulacje dla Pani Renaty Piechutko.

Współpraca z portalami

,, Prawne aspekty współwłasności, ma

Kurs Pośrednika i Kurs Zarządcy- wrzes

Kurs Pośrednika- odwołany!