Małopolskie Stowarzyszenie Pośredników w Obrocie Nieruchomościami /MSPON/ działa od lipca 1993 r. natomiast do KRS zostało wpisane pod Nr KRS 0000211058 w dniu 27. 10. 2004 r.

Nie jesteśmy KORPORACJĄ, ale organizacją skupiającą DOBROWOLNIE osoby fizyczne posiadające uprawnienia zawodowe.

Siedziba Stowarzyszenia znajduje się przy ul. Sosnowiecka 75 31-345 Kraków.
Celem działania Stowarzyszenia jest integrowanie środowiska pośredników w obrocie nieruchomościami, wypracowanie zasad współpracy pomiędzy członkami Stowarzyszenia, promocja i propagowanie usług członków Stowarzyszenia, kreowanie pośrednika jako profesji – odrębnej grupy zawodowej, podnoszenie poziomu wiedzy zawodowej, czuwanie nad poziomem etycznym oraz reprezentowanie interesów środowiska wobec władz państwowych, samorządowych, gospodarczych i organizacji społecznych.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele m.in. poprzez:

  1. Udzielanie członkom Stowarzyszenia pomocy prawnej i zawodowej,
  2.  Inicjowanie i opiniowanie uregulowań prawnych w zakresie nieruchomości,
  3.  Organizowanie szkoleń i kursów,
  4.  Propagowanie zasad etyki zawodowej i egzekwowanie ich przestrzegania przez członków Stowarzyszenia,
  5.  Organizowanie współpracy pomiędzy członkami Stowarzyszenia,
  6.  Inspirowanie i prowadzenie różnorodnych form popularyzujących cele Stowarzyszenie,
  7.  Działalność wydawnicza,
  8.  Potwierdzanie kwalifikacji zawodowych osób wykonujących zawód pośrednika lub kandydatów do tego zawodu,
  9. Stowarzyszenie prowadzi również działalność gospodarczą polegająca na organizacji praktyk zawodowych w formie warsztatów dla kandydatów na Pośredników w obrocie nieruchomościami.

Dla usprawnienia kontaktu z Członkami Stowarzyszenia oraz wszystkimi zainteresowanymi osobami przewidziana jest droga elektroniczna – adres poczty e -mail biuro@mspon.pl

Stowarzyszenie MSPON rozwija się w niezwykłym tempie, czego namacalnym dowodem jest ciągle wzrastająca liczba członków. Z roku na rok MSPON staje się coraz większą organizacją stawiając sobie coraz większe wyzwania.
Z radością można stwierdzić że MSPON w sposób istotny zaznacza swoją obecność na rynku lokalnym jak i krajowym.
Dla Pośredników w obrocie nieruchomościami, którzy chcą być postrzegani jako osoby godne zaufania i profesjonalne nie ma innej alternatywy jak przystąpienie do Naszego Stowarzyszenia.
Stowarzyszenie bowiem daje poczucie przynależności do silnej grupy zawodowej, solidarności i odpowiedzialności za wizerunek pośrednika.

Zapraszam Państwa do współpracy przy tworzeniu historii MSPON przez udział w bieżących pracach i inicjatywach.Praca taka pozwala wywierać wpływ na kierunek rozwoju naszego zawodu.
Wszystko to jest związane z profesjonalną obsługą rynku nieruchomości.
Z profesjonalizmem związana jest nie tylko wiedza, ale i etyka zawodowa. Dlatego etyka połączona z wiedzą to najważniejsze elementy naszego zawodu.
Życzę wszystkim członkom MSPON , jak i osobom, które zastanawiają się nad przystąpieniem do naszych szeregów samych sukcesów zawodowych oraz osobistych.

Prezes zarządu

Marcin Domin

Swoją przygodę z rynkiem nieruchomości rozpoczął już na studiach. Ukończył Geodezję ze specjalnością Szacowanie Nieruchomości i Kataster, a także Pośrednictwo w Obrocie Nieruchomościami. Po opuszczeniu murów Akademii Górniczo-Hutniczej, zdobył licencję Pośrednika w Obrocie Nieruchomości (lic. nr 16314). Od tego czasu działa na własną rękę, pod szyldem Biuro Nieruchomości DM2, którego oddziały znajdują się na terenie Krakowa i Jaworzna.

Pasjonat sportów ekstremalnych, w mountainboarding’u wielokrotny mistrz Polski jak i krajów ościennych.

Energiczny i dążący do jasno określonych celów. W chwili obecnej działa również na rzecz Stowarzyszenia. Jako członek zarządu, stara się wprowadzać powiew świeżości i działać przeciwko przestarzałym schematom. Bierze czynny udział w integracji środowiska MSPON.

Wiceprezes

Jakub Dyrka

Z rynkiem nieruchomości związany od 2006r. Absolwent Akademii Pedagogicznej (kierunek: geografia z przedsiębiorczością i gospodarką przestrzenną) oraz Akademii Ekonomicznej (pośrednictwo w obrocie nieruchomościami). Od 2010 roku członek Małopolskiego Stowarzyszenia Pośredników w Obrocie Nieruchomościami (licencja zawodowa 13988). Właściciel Biura Nieruchomości ArkaDom, od lat związany z rynkiem nieruchomości gruntowych i budynkowych. Współzałożyciel i prezes Stowarzyszenia Mieszkańców Krakowa-Mistrzejowic działającego m.in. na rzecz poprawy zagospodarowania przestrzennego dzielnicy XV, prężnie działający członek zarządu wspólnoty mieszkaniowej.

Otwarty i towarzyski, od lat bierze czynny udział w integracji środowiska małopolskich pośredników w obrocie nieruchomości w ramach działalności Stowarzyszenia MSPON. Ceniony za posiadanie własnego zdania. Dzięki niepoprawnemu optymizmowi osiąga założone cele i gromadzi wokół siebie ludzi pozytywnie nastawionych do świata.

Skarbnik

Magdalena Kempkowska

Działalność w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami rozpoczęła w 2002 roku.
Członek Małopolskiego Stowarzyszenia Pośredników w Obrocie Nieruchomościami od 2010r. W latach 2012-2020 członek Komisji Etyki Zawodowej MSPON.
Pośrednik w obrocie nieruchomościami – licencja zawodowa nr 11845 i Zarządca Nieruchomości – licencja zawodowa nr 27951.
Absolwentka Wyższej Szkoły Ekonomii i Informatyki (studia licencjackie, specjalność Gospodarowanie Nieruchomościami) oraz Uniwersytetu Ekonomicznego (tytuł magistra, specjalność Nieruchomości i inwestycje). Ukończyła również Studia Podyplomowe z zakresu Pośrednictwa w obrocie nieruchomościami.

Za swoją działalność na rzecz środowiska zawodowego wyróżniona w roku 2017 przez
Polską Federację Rynku Nieruchomości. W 2018 roku odznaczona Złotą Odznaką MSPON.

Członek zarządu

Elżbieta Prażmowska

Pośrednik w obrocie nieruchomościami – licencja zawodowa nr 99 i Zarządca Nieruchomości – licencja zawodowa nr 8904, doradca rynku nieruchomości – licencja zawodowa nr 70.

Działalność zawodową w zakresie Pośrednictwa w obrocie nieruchomościami rozpoczęła w 1988 roku pracując w Kancelarii Prawnej mgr Zenona Skręta w Krakowie. Własną działalność gospodarczą rozpoczęła w 1993 roku otwierając w Krakowie firmę pod nazwą Agencja Obrotu Nieruchomościami „CENTRUM”, oraz poszerzając swoją działalność o zarządzanie nieruchomościami. Równolegle z pracą na własny rachunek bierze czynny udział w pracy na rzecz środowiska zawodowego, pełniąc liczne funkcje w Małopolskim Stowarzyszeniu Pośredników w Obrocie Nieruchomościami. Jest członkiem Zarządu MSPON w latach 1997-1998 oraz Prezesem MSPON w latach 2006-2008 i 2008-2010, następnie od 2010 roku do 2014, V-ce Prezesem Zarządu MSPON. Jako Prezes i V-ce Prezes MSPON organizuje liczne szkolenia, kursy, seminaria oraz spotkania zawodowe, dbając o integracje środowiska i wizerunek Pośrednika i Zarządcy. Równolegle pracuje na rzecz Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości będąc nieprzerwalnie od 2002 roku do 2016 członkiem Rady Krajowej PFRN.

W latach 2014 – 2018 członek i przewodniczący Komisji Etyki i Odpowiedzialności Zawodowej przy MSPON.

Wykładowca na studiach podyplomowych z zakresu pośrednictwa w obrocie nieruchomościami. Weryfikator PFRN – potwierdzający praktyczne przygotowanie do zawodu Pośrednika w obrocie nieruchomościami. Ukończyła Studium Mediacyjno-Arbitrażowe I Stopnia organizowane przez Polskie Stowarzyszenie Doradców Rynku Nieruchomości przy udziale Polskiego Stowarzyszenia Sądownictwa Polubownego. Jest członkiem Stowarzyszenia Zarządców i Administratorów Nieruchomości oraz Członkiem Powszechnego Towarzystwa Ekspertów i Doradców Rynku Nieruchomości.

Za swoją działalność na rzecz środowiska zawodowego wielokrotnie wyróżniana i nagradzana. W tym w 2008 roku odznaczona „Złotą odznaką MSPON”, w 2015 roku odznaczona „Medalem XX-lecia MSPON”, w 2015 roku otrzymała „medal XX-lecia PFRN” i tytuł Bene Meritus – jako wyraz uznania i podziękowania za wieloletnią pracę na rzecz rozwoju rynku nieruchomości oraz środowiska zawodowego pośredników i zarządców nieruchomości. W 2012 roku nagrodzona „Złota odznaką PFRN”, najwyższą rangą oznaką PFRN w uznaniu wieloletniego zaangażowania i wkładu pracy w działania na rzecz ruchu zawodowego.

Od 2018 roku honorowy Członek MSPON. .

Krzysztof Nowak
Członek zarządu

Krzysztof Nowak

Komisja rewizyjna:

Monika Gorczyca
Monika Bartosik-Głowińska
Marek Gala

Komisja Etyki Zawodowej:

Krystyna Jóźwiak
Iwona Panfil
Zbigniew Ochał

Sprawy Finansowe:

Magdalena Kempkowska – nadzór nad realizacją budżetu, kontrola wydatków

Organizacja szkoleń:

Elżbieta Prażmowska
Jabub Dyrka

Integracja Środowiska:

Jakub Dyrka, Marcin Domin – organizacja wyjazdów integracyjnych i imprez okolicznościowych

Współpraca z komisjami:

Elżbieta Prażmowska
Magdalena Kempkowska
Marek Gala

Rzecznik prasowy:

Marcin Domin
Magdalena Kempkowska

Współpraca z portalami:

Jakub Dyrka
Marcin Domin

Członkowie honorowi MSPON:

Dziedzic Grażyna – 2013
Kielar Teresa – 2013
Krzystyniak-Wałkowińska Krystyna – 2003
Maliszczak Ewa – 2003
Pleśniarowicz Ewa – 2013
Tryjański Bogumił – 2003
Dudek Halina – 2015
Szczepańska Halina- 2015
Andrzej Piórecki – 2018
Elżbieta Prażmowska – 2018
Iwona Panfil – 2018
Dorota Winiarska – 2018
Ryszard Zdanowicz – 2022

Ryszard Florek-Paszkowski – 2016 ✝
Prof. dr hab. Leszek Kałkowski – 1997 ✝

Złote odznaki MSPON

Krzystyniak – Wałkowińska Krystyna – 2003
Kielar Teresa – 2002
Waradzyn Maria – 2003
Pleśniarowicz Ewa – 2003
Zieleniewski Jan – 2003
Winiarska Dorota – 2008,
Wojciechowska Monika – 2008
Zieleniewska Zofia – 2008
Prażmowska Elżbieta – 2008
Drążkiewicz Piotr – 2008
Piórecki Andrzej – 2010
Panfil Iwona – 2013
Potępa Zbigniew – 2013
Tryjański Bogumił – 2013
Urban Marek – 2013
Grzegorz Maciejowski – 2018
Magdalena Kempkowska – 2018
Ewa Maliszczak – 2009
Katarzyna Liebersbach-Szarek – 2018
Ryszard Zdanowicz – 2018
Ryszard Florek-Paszkowski – 2008 ✝
Jerzy Głowacki – 2008
Bogusława Kasprzyk-Kozek – 2003
Hanna Prażmo-Bentkowska – 2003

Do pobrania

Dokumenty

STATUT i REGULAMIN WALNEGO ZEBRANIA MSPON obowiązujący do czasu wpisu do KRS nowego Statutu i Regulaminu Walnego Zebrania MSPON uchwalonego 12.10.2020 r.

i odnośnik do nowego Statutu uchwalonego w dniu: 12.10.2020 r.

Ostatnie wpisy

Nowy termin Szkolenia 09.01.2024

Szkolenie 21.11 Odwołane!!!

Ubezpieczenie pośrednika 2024

Spotkanie Opłatkowe 08.12.2023

Szkolenie – „Obrót nieruchomoś