Ubezpieczenie Pośrednika

Szanowni Państwo, poniżej przesyłamy Państwu informacje dotyczące ubezpieczenia dla pośrednika.

 

UWAGA: Platforma z wnioskiem do ubezpieczenia będzie aktywna od 14.12.2020 r

 

Link do wniosku, wyślemy Państwu w późniejszym terminie, jak tylko otrzymamy do niego dostęp.

 

 

Przedstawiamy Państwu ofertę na ubezpieczenie pośredników w obrocie nieruchomościami na kolejny rok.

Oferta jest taka sama jak w roku ubiegłym.

 

Oczywiście nadal będzie działać platforma do wysyłania wniosków przez pośredników oraz odsyłania certyfikatów.

 

 

1.

Ubezpieczenie obowiązkowe:

Zakres: Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej pośrednika w obrocie nieruchomościami Okres ubezpieczenia: od 01-01-2021 do 31-12-2021 Suma gwarancyjna: 25.000 EUR Postanowienia dodatkowe: Zakład ubezpieczeń odstępuje od prawa dochodzenia od ubezpieczonego lub osób za które ponosi on odpowiedzialność zwrotu odszkodowania za szkodę wyrządzoną w wyniku rażącego niedbalstwa Składka roczna:

– podstawowa 230 PLN / ubezpieczony

– dla pośredników z minimum 1-letnim bezszkodowym ubezpieczeniem 220 PLN / ubezpieczony

– dla pośredników z minimum 2-letnim bezszkodowym ubezpieczeniem 210 PLN / ubezpieczony

– dla pośredników z minimum 3-letnim bezszkodowym ubezpieczeniem 200 PLN / ubezpieczony

– dla pośredników z minimum 4-letnim bezszkodowym ubezpieczeniem 190 PLN / ubezpieczony

– dla pośredników z minimum 5-letnim bezszkodowym ubezpieczeniem 180 PLN / ubezpieczony

– dla pośredników z minimum 6-letnim bezszkodowym ubezpieczeniem 170 PLN / ubezpieczony

 

2.

Dodatkowo dla pośredników zawierających ubezpieczenie obowiązkowe możliwe jest zawarcie ubezpieczenia nadwyżkowego:

Podstawa prawna: OWU OC z tytułu wykonywania zawodu z dnia 24-09-2018r. (OC/OWO31/1809) Okres ubezpieczenia: od 01-01-2021 do 31-12-2021 Składka dla podmiotu (o obrotach do 500.000 PLN) przy SG:

1) suma gwarancyjna: 100.000 PLN, składka 100 PLN

2) suma gwarancyjna: 300.000 PLN, składka 150 PLN

3) suma gwarancyjna: 500.000 PLN, składka 200 PLN

4) suma gwarancyjna: 1.000.000 PLN, składka 300 PLN

 

Zakres ubezpieczenia może zostać (opcjonalnie) rozszerzony o:

 

1) Klauzulę 002/iz, OC podwykonawców (w ust. 1 tej klauzuli słowa „Ubezpieczającego” zmienia się na „Ubezpieczonego” (2-krotnie)).

 

2) Klauzulę 004/iz, Szkody w mieniu lub na osobie przy czym w ramach tej klauzuli zakres ubezpieczenia rozszerza się o odpowiedzialność cywilną za szkody wyrządzone w związku z posiadaniem, najmem bądź użytkowaniem pomieszczeń biurowych wykorzystywanych w związku z wykonywaniem czynności pośrednictwa przez Ubezpieczonego.

 

3) Szkody w mieniu i na osobie wynikające z wypadków przy pracy w rozumieniu art. 3 ustawy z dnia 30-10-2002r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (dalej „Ustawy”), wyrządzonych pracownikom Ubezpieczonego, z zastrzeżeniem że zakres ubezpieczenia nie obejmuje:

– szkód wynikłych z wypadków przy pracy mających miejsce poza okresem ubezpieczenia,

– szkód powstałych wskutek stanów chorobowych niewynikających z wypadków przy pracy w rozumieniu ww. Ustawy,

– świadczeń przysługujących poszkodowanemu na podstawie przepisów ww. Ustawy.

Dla szkód objętych zakresem ubezpieczenia na podstawie niniejszego rozszerzenia wprowadza się sublimit 100.000 PLN na jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia.

 

Składka dodatkowa za wprowadzenie ww. rozszerzeń pkt 1), 2) oraz 3): 100 PLN

 

 

4.) Klauzulę 003/iz, dla szkód objętych tą klauzulą wprowadza się franszyzę redukcyjną 500 PLN

 

Składka dodatkowa za wprowadzenie klauzuli 003/iz: 250 PLN

 

Postanowienia dodatkowe: „Ubezpieczyciel odpowiada wyłącznie za szkody powstałe z jednego wypadku o wartości przekraczającej 25.000,- euro, przy czym kwotę odszkodowania stanowi różnica pomiędzy wartością szkód z jednego wypadku, a 25.000,- euro, z zastrzeżeniem, że kwota odszkodowania nie może być wyższa niż suma gwarancyjna.

Powyższy zapis dotyczy czynności, które obejmuje obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej pośrednika w obrocie nieruchomościami”.

 

W przypadku rocznych obrotów wyższych niż 500.000 PLN składka zostanie podwyższona o:

– 40% przy obrotach nie wyższych niż 750.000 PLN;

– 80% przy obrotach nie wyższych niż 1.000.000 PLN Przy rocznych obrotach przekraczających 1.000.000 PLN składka ustalana jest indywidualnie.

 

Przy pośrednikach ubezpieczanych przez okres krótszy od roku składka wyliczona pro rata.

 

Dopuszczamy zawarcie wyłącznie ubezpieczenia obowiązkowego; ubezpieczenie nadwyżkowe można zawrzeć wyłącznie łącznie z ubezpieczeniem obowiązkowym.

 

Oferta skierowana jest do wszystkich pośredników zatrudnionych w firmach, w których przynajmniej jeden pośrednik jest członkiem Małopolskiego SPON.

 

Okres ubezpieczenia od 1 stycznia 2021 do 31 grudnia 2021 dla pośredników, którzy przyślą wnioski o ubezpieczenie do 15 stycznia 2021r.

 

biuroUbezpieczenie Pośrednika