Poniższe warunki dotyczą pośredników, których roczny obrót nie przekracza 500.000 PLN

1.

Ubezpieczenie obowiązkowe:

Zakres: Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej pośrednika w obrocie nieruchomościami

Okres ubezpieczenia: od 01-01-2024 do 31-12-2024

Suma gwarancyjna: 25.000 EUR

Postanowienia dodatkowe: Zakład ubezpieczeń odstępuje od prawa dochodzenia od ubezpieczonego lub osób za które ponosi on odpowiedzialność zwrotu odszkodowania za szkodę wyrządzoną w wyniku rażącego niedbalstwa

Składka roczna:

– podstawowa 230 PLN / ubezpieczony

– dla pośredników z minimum 1-letnim bezszkodowym ubezpieczeniem 242 PLN / ubezpieczony

– dla pośredników z minimum 2-letnim bezszkodowym ubezpieczeniem 231 PLN / ubezpieczony

– dla pośredników z minimum 3-letnim bezszkodowym ubezpieczeniem 220 PLN / ubezpieczony

– dla pośredników z minimum 4-letnim bezszkodowym ubezpieczeniem 209 PLN / ubezpieczony

– dla pośredników z minimum 5-letnim bezszkodowym ubezpieczeniem 198 PLN / ubezpieczony

– dla pośredników z minimum 6-letnim bezszkodowym ubezpieczeniem 187 PLN / ubezpieczony

 

2.

Dodatkowo dla pośredników zawierających ubezpieczenie obowiązkowe możliwe jest zawarcie ubezpieczenia nadwyżkowego:

Podstawa prawna: OWU OC z tytułu wykonywania czynności zawodowych (A) (AB-OCZ-01/21)

Okres ubezpieczenia: od 01-01-2024 do 31-12-2024

Składka dla podmiotu (o obrotach do 500.000 PLN) przy SG:

1) suma gwarancyjna: 100.000 PLN, składka 110 PLN

2) suma gwarancyjna: 300.000 PLN, składka 165 PLN

3) suma gwarancyjna: 500.000 PLN, składka 220 PLN

4) suma gwarancyjna: 1.000.000 PLN, składka 330 PLN

5) suma gwarancyjna : 2.000.000 PLN, składka 660 PLN

6) suma gwarancyjna:  4.000.000 PLN, składka 1.045 PLN

 

Zakres ubezpieczenia może zostać (opcjonalnie) rozszerzony o:

 

1) Szkody w mieniu i na osobie wynikające z wypadków przy pracy w rozumieniu art. 3 ustawy z dnia 30-10-2002r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (dalej “Ustawy”), wyrządzonych pracownikom Ubezpieczonego, z zastrzeżeniem że zakres ubezpieczenia nie obejmuje:

– szkód wynikłych z wypadków przy pracy mających miejsce poza okresem ubezpieczenia,

– szkód powstałych wskutek stanów chorobowych niewynikających z wypadków przy pracy w rozumieniu ww. Ustawy,

– świadczeń przysługujących poszkodowanemu na podstawie przepisów ww. Ustawy.

Dla szkód objętych zakresem ubezpieczenia na podstawie niniejszego rozszerzenia wprowadza się sublimit 100.000 PLN na jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia.

 

Składka dodatkowa za wprowadzenie ww. rozszerzenia: 110 PLN

 

2.) Klauzulę 3, dla szkód objętych tą klauzulą wprowadza się franszyzę redukcyjną 500 PLN

 

Składka dodatkowa za wprowadzenie klauzuli 3: 275 PLN

 

W przypadku rocznych obrotów wyższych niż 500.000 PLN składka zostanie podwyższona o:

– 40% przy obrotach nie wyższych niż 750.000 PLN;

– 80% przy obrotach nie wyższych niż 1.000.000 PLN

Przy rocznych obrotach przekraczających 1.000.000 PLN składka ustalana jest indywidualnie.

 

Przy pośrednikach ubezpieczanych przez okres krótszy od roku składka wyliczona pro rata.

 

Dopuszczamy zawarcie wyłącznie ubezpieczenia obowiązkowego; ubezpieczenie nadwyżkowe można zawrzeć wyłącznie łącznie z ubezpieczeniem obowiązkowym.

Link do zgloszeń.

http://www.bonusubezpieczenia.pl/m-spon/

 

 

 

Ostatnie wpisy

30 marca – Dzień Pośrednika

Wycieczka w góry 12 kwietnia – za

Wesołych Świąt Wielkanocnych

Zapisy i info – Wiosenne Szkolenie

Wiosenny wyjazd integracyjno szkoleniowy