Poznaj nasze standardy

Kodeks etyki pośrednika i zarządcy nieruchomości

Rada Krajowa PFRN w dniu 9 grudnia 2013 przyjęła Kodeks Etyki Pośredników w Obrocie Nieruchomościami i Zarządców Nieruchomości, który obowiązuje od 1 stycznia 2014 roku.

TREŚĆ KODEKSU ETYKI

Z dniem 1 stycznia 2014 roku przestały obowiązywać standardy zawodowe pośredników w obrocie nieruchomościami i standardy zawodowe zarządców nieruchomości uzgodnione z ministrem właściwym do spraw budownictwa, lokalnego planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa

Kodeks etyki posrednika i zarzadcy nieruchomosci – przyjety przez Rade Krajowa PFRN

Rejestr klauzul niedozwolonych

Klauzule wpisane do Rejestru Klauzul Niedozwolonych dotyczące umów pośrednictwa, zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów www.uokik.gov.pl

Do rejestru wpisywane są postanowienia umowne uznane za niedozwolone prawomocnym wyrokiem Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

 • Numer wpisu: 908

  Data wpisu: 2005-09-09

  Ewentualne spory, powstałe na tle wykonania przedmiotu umowy, strony poddają rozstrzygnięciu sądu polubownego ad-hoc

 • Numer wpisu: 772

  Data wpisu: 2006-03-27

  Do rozstrzygania sporów wynikających z tej umowy właściwe będą sądy powszechne w Łodzi.

 • Numer wpisu: 771

  Data wpisu: 2006-03-27

  W przypadku przeprowadzenia transakcji bez uczestnictwa pośrednika (przez uczestnictwo pośrednika uważa się jego obecność przy podpisywaniu umowy przedwstępnej, przyrzeczenia oraz umowy przyrzeczonej) z klientem skojarzonym bezpośrednio lub pośrednio przez pośrednika, niezależnie od obowiązku naprawienia w pełnej wysokości wywołanej tym szkody, zamawiający zapłaci odszkodowanie, w kwocie dwukrotnie wyższej od kwoty wynagrodzenia obliczonej zgodnie z § 5, lecz nie mniej niż 5000 PLN (słownie: pięć tysięcy złotych)- wraz z odsetkami, w wysokości jak w § 10 za każdy dzień zwłoki od dnia zawarcia przedmiotowej transakcji bez względu na okoliczności pominięcia pośrednika w udziale w transakcji

 • Numer wpisu: 770

  Data wpisu: 2006-03-27

  W przypadku przeprowadzania transakcji bez uczestnictwa pośrednika (przez uczestnictwo pośrednika uważa się obecność przy podpisywaniu umowy przedwstępnej, przyrzeczenia oraz umowy przyrzeczonej) z klientem skojarzonym bezpośrednio lub pośrednio przez pośrednika, niezależnie od obowiązku naprawienia w pełnej wysokości wywołanej tym szkody, zamawiający zapłaci odszkodowanie, w kwocie dwukrotnie wyższej od kwoty wynagrodzenia obliczonej zgodnie z § 7 pkt 1, lecz nie mniej niż 5000 PLN (słownie: pięć tysięcy złotych) wraz z odsetkami, w wysokości jak w § 7 pkt 3 za każdy dzień zwłoki od dnia zawarcia przedmiotowej transakcji bez względu na okoliczności pominięcia pośrednika w udziale w transakcji

 • Numer wpisu: 765

  Data wpisu: 2006-04-07

  W przypadku sfinalizowania przez Poszukującego transakcji dotyczących przedmiotów pokwitowanych w Karcie Poszukującego lub o których mowa w § 7 pkt 6 bez uprzedniego powiadomienia o tym Pośrednika, Poszukujący zapłaci poza prowizją odsetki umowne w wysokości 0,5% słownie: (pól procenta) za każdy dzień zwłoki naliczane od dnia zawarcia umowy przedwstępnej lub przyrzeczonej kupna, zamiany, najmu bądź dzierżawy

 • Numer wpisu: 764

  Data wpisu: 2006-04-07

  W przypadku sfinalizowania przez Oferującego transakcji dotyczącej przedmiotu opisanego w § 1 bez uprzedniego powiadomienia o tym Pośrednika z kontrahentem skierowanym przez Pośrednika bezpośrednio lub pośrednio – tj. przez biuro współpracujące z Pośrednikiem Oferujący zapłaci Pośrednikowi poza prowizją odsetki umowne w wysokości 0,5% słownie: (pół procenta) za każdy dzień zwłoki naliczane od dnia zawarcia umowy przedwstępnej lub przyrzeczonej sprzedaży, zamiany, wynajmu bądź dzierżawy

 • Numer wpisu: 763

  Data wpisu: 2006-04-07

  Postanowienia tej umowy wiążą jej strony przez okres 24 (słownie: dwadzieścia cztery) miesiące od dnia jej wygaśnięcia, o ile przedmiot transakcji został wskazany Poszukującemu przez Pośrednika w czasie obowiązywania umowy

 • Numer wpisu: 762

  Data wpisu: 2006-04-07

  W przypadku, kiedy transakcja pomiędzy Oferującym i jego kontrahentem zostanie zrealizowana w okresie dwudziestu czterech miesięcy, licząc od dnia wygaśnięcia tej umowy lub wypowiedzenia umowy bez wyłączności-zgodnie z § 1, Pośrednik otrzyma prowizję w całości, o ile kontrahent bezpośrednio lub pośrednio tj. przez biuro współpracujące z Pośrednikiem został skierowany do Oferującego przez Pośrednika w czasie obowiązywania umowy

 • Numer wpisu: 761

  Data wpisu: 2006-04-07

  W przypadku uchybienia terminu zapłaty Pośrednikowi przysługują odsetki umowne w wysokości 0.5% słownie: (pół procenta) za każdy dzień zwłoki naliczane od daty zawarcia umowy przedwstępnej lub przyrzeczonej kupna, zamiany, wynajmu bądź dzierżawy

 • Numer wpisu: 760

  Data wpisu: 2006-04-07

  W przypadku uchybienia terminu zapłaty Pośrednikowi przysługują odsetki umowne w wysokości 0,5 % słownie: (pół procenta) za każdy dzień zwłoki naliczane od daty zawarcia umowy przedwstępnej lub przyrzeczonej sprzedaży, zamiany, wynajmu bądź dzierżawy

 • Numer wpisu: 5546

  Data wpisu: 2021-04-08

  W przypadku zawarcia z pominięciem Pośrednika umowy sprzedaży albo umowy przedwstępnej sprzedaży albo umowy najmu Nieruchomości pomiędzy Klientem, a zbywcą Nieruchomości przedstawionym Klientowi przez Pośrednika, zarówno w czasie obowiązywania niniejszej umowy jak i po jej zakończeniu, Klient zobowiązuje się do zapłaty na rzecz Pośrednika kary umownej w wysokości 150% wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1” (§ 5 ust. 1 umowy)

 • Numer wpisu: 5545

  Data wpisu: 2014-02-13

  W przypadku niewykonania/niedotrzymania przez klienta obowiązku określonego w ust. 1 powyżej, Pośrednik zastrzega sobie prawo do pobrania kary umownej w wysokości 2.000 złotych (§ 6 ust. 3 umowy

 • Numer wpisu: 5458

  Data wpisu: 2013-11-27

  Prowizja, o której mowa w § 2 należna Pośrednikowi także wówczas, gdy Pośrednik skierował do Zamawiającego klienta, z którym następnie Zamawiający zawarł umowę bez udziału Pośrednika lub nabyli ją przedstawiciele rodzin, pełnomocnicy lub firmy należące do tej osoby

 • Numer wpisu: 5401

  Data wpisu: 2013-10-28

  Rozwiązanie umowy jest bezskuteczne w stosunku do transakcji sprzedaży nieruchomości klientowi wskazanemu Zamawiającemu przez Millenium

 • Numer wpisu: 5366

  Data wpisu: 2013-10-18

  Sprzedaż nieruchomości w okresie trwania umowy bez powiadomienia i z pominięciem Pośrednika, skutkuje karą umowną w wysokości podwójnego wynagrodzenia należnego Pośrednikowi, naliczonego od kwoty określonej w par. 6 tej umowy

 • Numer wpisu: 5365

  Data wpisu: 2013-10-18

  W przypadku samodzielnego zawarcia umowy sprzedaży przez Zamawiającego, jego pełnomocnika lub osobę bliską z kontrahentem wskazanym przez Pośrednika, nawet po wygaśnięciu niniejszej umowy Zamawiający zapłaci Pośrednikowi pełne wynagrodzenie w wysokości ustalonej w par. 6 niniejszej umowy

 • Numer wpisu: 5320

  Data wpisu: 2013-10-15

  Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy podpisanej z Pośrednikiem na wyłączność przed podpisaniem umowy z osobą nie będącą klientem Pośrednika, po uprzedniej zapłacie Pośrednikowi kary umownej, której wysokość strony ustalają na kwotę wynagrodzenia za usługę wynikającą z par.5

 • Numer wpisu: 5319

  Data wpisu: 2013-10-15

  W przypadku, gdy Zamawiający odstąpi od niniejszej umowy, pomimo przedstawienia mu przez pośrednika kontrahenta gotowego kupić nieruchomość opisaną w par. 2 niniejszej umowy, Zamawiający zobowiązany jest zapłacić Pośrednikowi odszkodowanie w wysokości ustalonej prowizji

 • Numer wpisu: 5303

  Data wpisu: 2013-10-04

  Zamawiający oświadcza, że w przypadku zawarcia przez niego umowy nabycia prawa opisanego w § 1 z osobą niewskazaną przez Pośrednika, zobowiązuje się w terminie 3 dni od daty jej zawarcia przedstawić akt notarialny nabycia tegoż prawa Pośrednikowi do wglądu. W razie niewywiązania się z tego obowiązku Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Pośrednikowi karę umowną w wysokości 500 zł

 • Numer wpisu: 5274

  Data wpisu: 2013-09-17

  Zamawiający oświadcza, że powyższe warunki umowy były uzgodnione z nim indywidualnie oraz że jest uprawniony do zaciągnięcia niniejszych zobowiązań

 • Numer wpisu: 5273

  Data wpisu: 2013-09-17

  W przypadku zawarcia umowy na czas nieokreślony, stronom przysługuje wypowiedzenie niniejszej umowy za zgodą obu stron na piśmie w terminie 1 miesięcznym

 • Numer wpisu: 5272

  Data wpisu: 2013-09-17

  Rozwiązanie umowy zawartej z klauzulą wyłączności jest możliwe w przypadku zaistnienia nowych okoliczności uniemożliwiających sprzedaż nieruchomości za zgodą obu Stron

 • Numer wpisu: 5259

  Data wpisu: 2013-09-17

  W przypadku zgłaszania nieruchomości do obrotu w imieniu lub na rzecz osoby trzeciej, jeśli ta osoba nie zapłaci wynagrodzenia pośrednika w terminie, Zamawiający zobowiązuje się zapłacić wynagrodzenie, bez względu na stosunek łączący go z tą osobą

 • Numer wpisu: 5148

  Data wpisu: 2013-08-07

  Powyższa kwota może ulec zmianie odpowiednio do uzyskanej ceny sprzedaży nieruchomości

 • Numer wpisu: 5147

  Data wpisu: 2013-08-07

  W przypadku zawarcia z pominięciem Pośrednika umowy między Klientem, a nabywcą nieruchomości przedstawionym Klientowi przez Pośrednika, zarówno w czasie obowiązywania niniejszej umowy jak i po jej zakończeniu, klient zobowiązuje się do zapłaty na rzecz Pośrednika kary umownej w wysokości 100% wynagrodzenia ustalonego w §3

 • Numer wpisu: 5124

  Data wpisu: 2013-08-05

  Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Przedsiębiorcy prowizję w przypadku sprzedaży oferowanego przedmiotu osobie, która bezpośrednio lub pośrednio skojarzona została z Zamawiającym przez Przedsiębiorcę, a także gdy Zamawiający w inny sposób znalazł kontrahenta

 • Numer wpisu: 5021

  Data wpisu: 2013-07-01

  Zawarcie przez Klienta umowy sprzedaży z Kupującym wskazanym przez Pośrednika na wyżej wymieniony przedmiot umowy w okresie obowiązywania niniejszej umowy oraz po jej rozwiązaniu uważa się za wykonanie umowy i upoważnia Pośrednika do żądania należnego wynagrodzenia

 • Numer wpisu: 4997

  Data wpisu: 2013-06-25

  Pośrednik jest uprawniony także do udostępniania i przetwarzania danych osobowych Zamawiającego również w ramach sieci teleinformatycznej podmiotom, którym informacje te są niezbędne w celu sfinalizowania transakcji obrotu nieruchomościami

 • Numer wpisu: 4989

  Data wpisu: 2013-06-20

  Pośrednik zachowuje prawo w całości do wynagrodzenia także w przypadku, gdy Zamawiający po rozwiązaniu niniejszej umowy zawarł umowę sprzedaży przedmiotowej nieruchomości bez udziału pośrednika ale z osobą przez tego Pośrednika wskazaną i spełniającą warunki określone przez Zamawiającego w niniejszej sprawie

 • Numer wpisu: 4969

  Data wpisu: 2013-06-18

  W przypadku zawarcia z pominięciem Pośrednika umowy między Klientem, a nabywcą Nieruchomości przedstawionym Klientowi przez Pośrednika, zarówno w czasie obowiązywania niniejszej Umowy jak i po jego zakończeniu, Klient zobowiązuje się do zapłaty na rzecz Pośrednika kary umownej w wysokości 150% wynagrodzenia ustalonego w § 3.

 • Numer wpisu: 4968

  Data wpisu: 2013-06-18

  Klient zobowiązany jest do zapłaty prowizji w wysokości wskazanej w §3 w każdym przypadku sprzedaży nieruchomości osobie wskazanej przez Pośrednika w okresie trwania lub w okresie 3 lat po wygaśnięciu niniejszej umowy

 • Numer wpisu: 4917

  Data wpisu: 2013-06-17

  Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy lub powstałe w związku z nią będą rozstrzygane przez Sąd Arbitrażowy przy Polskiej Izbie Nieruchomości w Warszawie stosownie do Regulaminu tego Sądu obowiązującego w dacie wniesienia tego pozwu

 • Numer wpisu: 4899

  Data wpisu: 2013-06-14

  Strony zobowiązują się do informowania o każdej zmianie adresu pod rygorem uznania doręczenia na ostatnio wskazany adres za skuteczne

 • Numer wpisu: 4898

  Data wpisu: 2013-06-14

  Strony zgodnie ustalają, że Zamawiający zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz Zleceniobiorcy wynagrodzenia, o którym mowa w §4, również w przypadku gdy w okresie jednego roku od daty wygaśnięcia niniejszej umowy kupi nieruchomość od osoby skojarzonej staraniem Zleceniobiorcy

 • Numer wpisu: 4897

  Data wpisu: 2013-06-14

  W przypadku gdy Zamawiający przeprowadzi transakcję z pominięciem Zleceniobiorcy z klientem skojarzonym przez Zleceniobiorcę, Zamawiający będzie zobowiązany do zapłaty prowizji w wysokości wskazanej w §4 ust.3. W takim przypadku Zleceniobiorca będzie miał prawo doliczyć odsetki za zwłokę w zapłacie prowizji za cały okres od momentu kiedy stała się wymagalna zgodnie z postanowieniami §4 umowy, bez względu na powody i okoliczności pominięcia Zleceniobiorcy

 • Numer wpisu: 4833

  Data wpisu: 2013-06-07

  W przypadku zwłoki w zakończeniu budowy w stosunku do przewidywanego terminu strona sprzedająca zobowiązana będzie do zapłaty stronie kupującej kary umownej w wysokości 0,025% kwot wpłaconych zgodnie z harmonogramem przez stronę kupującą na poczet ceny brutto przedmiotu Umowy przyrzeczonej 1 i Umowy Przyrzeczonej 2 do przewidywanego terminu zakończenia budowy za każdy dzień zwłoki, przy czym kara ta nie przekroczy 10% sumy cen określonych w ustępie VII niniejszej umowy

 • Numer wpisu: 4697

  Data wpisu: 2013-06-18

  Za wykonanie czynności o których mowa w § 1 i 2, Klient zobowiązuje się do zapłaty Pośrednikowi na zasadach określonych w § 4 wynagrodzenia w wysokości 2,7 % ceny sprzedaży nieruchomości wyrażonej w umowie sprzedaży, powiększonego o 23 % podatek od towarów i usług VAT

 • Numer wpisu: 4573

  Data wpisu: 2013-04-30

  W przypadku uzgodnienia warunków sprzedaży (…) wycofanie się z tych uzgodnień przez Sprzedającego powoduje obowiązek zwrotu Agencji wszystkich kosztów związanych z czynnościami podjętymi w celu realizacji transakcji w zryczałtowanej wysokości 2,5% wartości nieruchomości wskazanej w umowie

 • Numer wpisu: 4572

  Data wpisu: 2013-04-30

  W przypadku rozwiązania umowy Zlecający zobowiązany jest nadal zapłacić wynagrodzenie Agencji, jeżeli dokonał transakcji z klientem wskazanym przez Agencję w czasie trwania umowy

 • Numer wpisu: 4571

  Data wpisu: 2013-04-30

  W przypadku naruszenia postanowień pkt 4c Zlecający zobowiązuje się do zapłaty na rzecz Agencji kary umownej w wysokości 2% wartości nieruchomości wskazanej w umowie

 • Numer wpisu: 4349

  Data wpisu: 2013-03-15

  Obowiązek zapłaty przez Klienta kary umownej o której mowa w ust. 1 powstanie również w sytuacji, gdy w trakcie obowiązywania niniejszej umowy lub po jego zakończeniu zgodnie z § 11 pkt 1 dojdzie do zawarcia umowy między zbywcą Nieruchomości przedstawionym Klientowi przez Pośrednika a krewnym lub powinowatym Klienta, lub osobą prawną albo jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej w której Klient jest udziałowcem, akcjonariuszem lub członkiem Zarządu

 • Numer wpisu: 4347

  Data wpisu: 2013-03-15

  W przypadku nie zawarcia umowy sprzedaży z powodów niezależnych od agencji zamawiający zobowiązuje się zapłacić agencji 50 % ustalonego wynagrodzenia” (§ 4 ust. 4 zd. 3 )

 • Numer wpisu: 4298

  Data wpisu: 2013-02-22

  Strony zgodnie postanawiają, iż zawarcie umowy sprzedaży, a także umowy przedwstępnej lub innej umowy, o której mowa w § 5 ust. 4 Umowy przez Zleceniodawcę z Kontrahentem, jak również osobą będącą małżonkiem, krewnym lub powinowatym Kontrahenta w linii prostej albo w linii bocznej niezależnie od stopnia, osobą związaną z Kontrahentem z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli lub osobą pozostającą z Kontrahentem w szczególnie bliskim stosunku osobistym, jak również z osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, w której Kontrahent jest wspólnikiem albo sprawuje funkcje w jej organach, a także w innych podmiotach zależnych lub dominujących w stosunku do tej osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej (zwanych dalej: „Podmiotami związanymi z Kontrahentem”), uważane jest za wykonanie Umowy i zobowiązuje Zleceniodawcę do zapłaty Pośrednikowi wynagrodzenia określonego w § 5 ust. 1 Umowy

 • Numer wpisu: 4297

  Data wpisu: 2013-02-22

  W przypadku naruszenia przez Zleceniodawcę zakazu, wynikającego z przyznanej Pośrednikowi wyłączności, Pośrednik będzie upoważniony do domagania się od Zleceniodawcy zapłaty kary umownej w wysokości wynagrodzenia określonego w § 5 ust. 1 Umowy

 • Numer wpisu: 4296

  Data wpisu: 2013-02-22

  Zawarcie umowy sprzedaży, umowy przedwstępnej lub innej umowy, o której mowa w ust. 4 Umowy przez Zleceniodawcę z Kontrahentem wskazanym przez Pośrednika lub Podmiotem związanym z Kontrahentem w okresie do 12 miesięcy po rozwiązaniu lub wygaśnięciu Umowy, nie zwalnia Zleceniodawcy od obowiązku zapłaty Pośrednikowi wynagrodzenia według zasad określonych w ust.1-4

 • Numer wpisu: 4295

  Data wpisu: 2013-02-22

  Wyłączność ma takie znaczenie, że Zleceniodawca nie może zawrzeć umowy o pośrednictwo w sprzedaży Nieruchomości z innym podmiotem jak również nie może bezpośrednio, sam lub przy pomocy innych podmiotów, wykonywać w odniesieniu do Nieruchomości czynności wskazanych w § 4 ust. 1 Umowy, a ponadto nie może bez udziału Pośrednika zawrzeć umowy sprzedaży Nieruchomości (bądź innej umowy, o której mowa w § 5 ust. 4 Umowy), chyba że Pośrednik nie wykonuje obowiązków wynikających z Umowy w całości lub znacznej części

 • Numer wpisu: 4282

  Data wpisu: 2013-02-22

  W przypadku rezygnacji przez Kupującego z zakupu mieszkania wraz z ewentualnym miejscem parkingowym i składnikami określonymi w § 2 ust. 1 n/n umowy, Sprzedający zwróci wpłacone przez Kupującego kwoty złotowe, po potrąceniu kwoty … zł (3% ceny) jako odstępnego, a jeżeli na życzenie Kupującego w lokalu wprowadzono zmiany, o których mowa z § 6 ust. 3 lit. C, także po potrąceniu kosztów przywrócenia stanu poprzedniego. Zwracane kwoty nie podlegają waloryzacji i nie są oprocentowane. Zwrot nastąpi w terminie 3 tygodni od znalezienia przez Sprzedającego następnego nabywcy tego samego lokalu, ale nie później niż w terminie 9 miesięcy od daty rezygnacji

 • Numer wpisu: 4281

  Data wpisu: 2013-02-22

  Jeżeli po dokonaniu ostatecznych obmiarów powierzchnia mieszkania ulegnie zmianie, Sprzedający powiadomi Kupującego o wysokości i terminie dokonania wpłaty lub wypłaty kwot wynikających z faktycznej powierzchni mieszkania

 • Numer wpisu: 4280

  Data wpisu: 2013-02-22

  Niestawienie się Kupującego do dokonania odbioru jakościowego w terminie oznaczonym w trybie ustalonym w ust. 3 upoważnia Sprzedającego do dokonania odbioru jednostronnego, którego wyniki wiążą obie strony umowy. Protokół sporządzony w ten sposób Sprzedający przesyła Kupującemu

 • Numer wpisu: 4279

  Data wpisu: 2013-02-22

  Kupujący może przenieść na osobę trzecią prawa i obowiązki wynikające z niniejszej umowy na warunkach określonych przez Sprzedającego, po uzyskaniu jego zgody wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności czynności wskazanej na wstępie

 • Numer wpisu: 4221

  Data wpisu: 2013-02-01

  W przypadku odstąpienia przez Sprzedającego od niniejszej umowy, Sprzedający zwróci w ciągu 60 dni od daty pisemnego potwierdzenia ww. odstąpienia wpłacone przez Kupującego kwoty w walucie polskiej powiększone o odstępne w wysokości … zł (3 % ceny)

 • Numer wpisu: 4190

  Data wpisu: 2013-01-17

  Rozwiązanie umowy nie zwalnia Zamawiającego z obowiązku zapłaty wynagrodzenia o którym mowa w p. 3 niniejszej umowy

 • Numer wpisu: 4189

  Data wpisu: 2013-01-17

  Umowa zostaje zrealizowana, a Pośrednik nabywa prawo do ustalonego w niniejszej umowie wynagrodzenia w przypadku, gdy Zamawiający przekaże uzyskane od Pośrednika informacje osobom trzecim

 • Numer wpisu: 4149

  Data wpisu: 2012-12-22

  Wszelkie spory pomiędzy Organizatorem, a Uczestnikami Konkursu rozpatrywane będą przez sąd właściwy dla siedziby organizatora

 • Numer wpisu: 4148

  Data wpisu: 2012-12-21

  1. Zamawiający zobowiązuje się w przypadku nabycia ww. obiektu przez niego lub osobę, którą poinformował o ww. obiektach zapłacić pośrednikowi prowizję w wysokości 2,8% (dwa i osiem dziesiątych procenta) wynegocjowanej ceny obiektu. 2. Zgodnie z Ustawą o podatku od towaru i usług z 11.03.2004 do powyższej prowizji naliczany jest 22% VAT

 • Numer wpisu: 4146

  Data wpisu: 2012-12-21

  (…) nie będę rościł żadnych pretensji do biura Nieruchomości „ALIANS” s.c. za skutki poczynań nie uzgodnionych wcześniej z biurem Nieruchomości „ALIANS

 • Numer wpisu: 4111

  Data wpisu: 2012-12-21

  Obowiązek zapłaty przez Klienta kary umownej, o której mowa w ust. 1 powstanie również w sytuacji, gdy w czasie obowiązywania niniejszej Umowy lub po jej zakończeniu, dojdzie do zawarcia umowy, której mowa w ust.1 powyżej, pomiędzy zbywcą Nieruchomości przedstawionym Klientowi przez Pośrednika, a krewnym lub powinowatym Klienta, lub osobą prawną albo jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, w której Klient jest udziałowcem, akcjonariuszem lub członkiem Zarządu

 • Numer wpisu: 4080

  Data wpisu: 2012-12-03

  Przeniesienie przez jedną ze stron praw lub obowiązków wynikających z niniejszej umowy na osobę trzecią wymaga zgody drugiej strony wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności

 • Numer wpisu: 4079

  Data wpisu: 2012-12-03

  W przypadku odstąpienia od umowy z powodu wskazanego w ust. 1 SPRZEDAJĄCY zwróci NABYWCY sumę otrzymanych wpłat pomniejszoną o 10% ceny. Zwrot wpłat, nastąpi w terminie 30 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy

 • Numer wpisu: 4078

  Data wpisu: 2012-12-03

  Nabywca może odstąpić od niniejszej umowy w przypadku opóźnienia w zawarciu przyrzeczonej umowy sprzedaży o ponad 6 miesięcy. W takim przypadku SPRZEDAJĄCY zwróci NABYWCY sumę otrzymanych od NABYWCY wpłat powiększoną o kwotę odsetek ustawowych naliczonych od sumy zwracanych wpłat (liczone od dnia upływu terminu ostatecznego, o których mowa w § 2 ustęp 1 do dnia odstąpienia przez NABYWCĘ). Zwrot wpłat nastąpi w terminie trzydziestu dni od dnia otrzymania pisemnego oświadczenia NABYWCY o odstąpieniu od umowy (…) SPRZEDAJĄCY może odstąpić od niniejszej umowy w przypadku opóźnienia NABYWCY w dokonaniu wpłaty którejkolwiek z rat, o których umowa w § 3 ustęp 2, przekraczającego 7 dni, jeżeli NABYWCA, po otrzymaniu od SPRZEDAJĄCEGO pisemnego wezwania do uregulowania należności wraz z należnymi odsetkami w dodatkowym terminie 30 dni od daty otrzymania wezwania, nie uczyni mu zadość

 • Numer wpisu: 4077

  Data wpisu: 2012-12-03

  W przypadku gdy ustalone w ten sposób powierzchnie różnić się będą od powierzchni określonych ustalonych na podstawie pomiarów zleconych i wykonanych we własnym zakresie przez NABYWCĘ ponad 3% wówczas każda ze stron będzie miała prawo domagania się od drugiej strony dokonania dopłaty bądź zwrotu nadpłaty wartości powierzchni odpowiadającej przekroczonemu progowi tolerancji wg stawki … za metr kwadratowy powierzchni mieszkania

 • Numer wpisu: 4053

  Data wpisu: 2012-11-11

  §7. Wypowiedzenie umowy może nastąpić za porozumieniem stron w terminie ustawowym (czas określony) lub w terminie na trzy miesiące naprzód (czas nieokreślony zawarcia umowy). Wypowiedzenie wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. W przypadku zerwania zawartej umowy bez wypowiedzenia przez Zamawiającego lub wprowadzenia Pośrednika w błąd, należne wynagrodzenie dla Biura Nieruchomości wynosi 2% zawartej umowy – wartości transakcji od Zamawiającego + utracone wynagrodzenie, które Pośrednik otrzymałby od kupującego. Odsetki za zwłokę ustala się na ustawowe

 • Numer wpisu: 4052

  Data wpisu: 2012-11-22

  §5. Biuro Nieruchomości posiada wyłączne prawo na sprzedaż zgłoszonej nieruchomości w okresie umownym i Zamawiający nie może jej oferować innym pośrednikom, osobom trzecim ani sprzedać we własnym zakresie. Uchybienie powyższego uważa się za zerwanie zawartej umowy. Koszty zerwania umowy wraz z utraconym wynagrodzeniem od nabywcy ponosi Zamawiający w całości. Wynagrodzenie powyższe jest również płatne po wygaśnięciu umowy, jeżeli nabywcą jest osoba która otrzymała ofertę z Biura Nieruchomości w okresie umownym. W tym przypadku Zamawiający jest zobowiązany poinformować Biuro o zawarciu umowy sprzedaży, wskazać drugą stronę umowy przez okazanie aktu notarialnego w terminie trzech dni od jej zawarcia. W przypadku uchybienia powyższego Biuro pobiera od Zamawiającego wynagrodzenie w wysokości 2% od zawartej umowy – wartości transakcji. Odsetki ustawowe za zwłokę w zapłacie należnego wynagrodzenia ustala się na ustawowe

 • Numer wpisu: 3887

  Data wpisu: 2012-10-29

  Zamawiający zapłaci „Poprawski” Wynagrodzenie również wtedy gdy zawrze umowę sprzedaży lub najmu Nieruchomości po zakończeniu okresu obowiązywania niniejszej umowy jednak z klientem przedstawionym Zamawiającemu przez „Poprawski” w czasie jej obowiązywania

 • Numer wpisu: 3886

  Data wpisu: 2012-10-29

  W każdym przypadku zawarcia przez Zamawiającego z Klientem przedstawionym przez „Poprawski” (lub jego krewnym, powinowatym, inną osobą bliską lub też osobą powiązaną z Klientem wspólnym interesem majątkowym, w szczególności powiązaną kapitałowo lub organizacyjnie) umowy sprzedaży lub najmu, lub jakiejkolwiek innej umowy prowadzącej choćby pośrednio do zbycia lub najmu nieruchomości, Zamawiający zobowiązany jest zapłacić „Poprawski” wynagrodzenie zwane dalej „Wynagrodzeniem”, w kwocie odpowiadającej 2,9 % ceny sprzedaży lub kwocie jednomiesięcznego czynszu najmu wskazanej w umowie zawartej między Zamawiającym a Klientem

 • Numer wpisu: 3885

  Data wpisu: 2012-10-29

  Do Wynagrodzenia doliczony zostanie podatek VAT w wysokości zgodnej z obowiązującą stawką

 • Numer wpisu: 3884

  Data wpisu: 2012-10-29

  Zamawiający jest zobowiązany do zapłaty Wynagrodzenia jeżeli umowa, o której mowa powyżej zostanie zawarta w okresie 12 miesięcy od daty przedstawienia Klienta Zamawiającemu

 • Numer wpisu: 3883

  Data wpisu: 2012-10-29

  Jeśli niniejsza Umowa jest oznaczona jako umowa „na wyłączność” w polu „Warunki Umowy” na odwrotnej stronie, wówczas Zamawiający zapewnia, że w każdym przypadku, jeżeli jakakolwiek osoba fizyczna lub prawna podpisze umowę sprzedaży lub najmu Nieruchomości w okresie obowiązywania niniejszej Umowy Zamawiający zapłaci „Poprawski” Wynagrodzenie

 • Numer wpisu: 3882

  Data wpisu: 2012-10-29

  Jakiekolwiek spory powstałe w związku z niniejszą Umową powinny być rozstrzygane w drodze negocjacji, a w przypadku ich niepowodzenia przez Sąd powszechny właściwy dla siedziby „Poprawski

 • Numer wpisu: 3561

  Data wpisu: 2012-05-31

  Zamawiający zapewnia, że jeśli umowa w polu „warunki umowy” na odwrotnej stronie zostanie określona jako „na wyłączność” to zapłaci Pośrednikowi Wynagrodzenie w każdym przypadku, gdy podpisze umowę, której przedmiotem będzie sprzedaż Nieruchomości, niezależnie od tego, czy nabywca został mu przedstawiony przez Pośrednika i czy czynności pośrednictwa przyczyniły się do przeprowadzenia tej konkretnej transakcji

 • Numer wpisu: 3560

  Data wpisu: 2012-05-31

  Wysokość Wynagrodzenia należnego Pośrednikowi wynosi 3% ceny brutto (którą Nabywca jest zobowiązany zapłacić za nabywaną Nieruchomość) + obowiązujący podatek VAT 22%

 • Numer wpisu: 3543

  Data wpisu: 2012-05-31

  Zamawiający zapłaci należne Pośrednikowi wynagrodzenie także w przypadku, gdy pośrednik przedstawi mu Nabywcę, który wyrazi gotowość nabycia Nieruchomości za cenę wskazaną na odwrotnej stronie umowy w polu „cena”, zaś Zamawiający odmówi sprzedaży Nieruchomości za tę cenę, bądź uzależni możliwość zawarcia umowy sprzedaży od zaakceptowania przez Nabywcę dodatkowych warunków (np. data wydania, sposób zapłaty) które nie zostały określone na odwrotnej stronie niniejszej umowy w polu „Uwagi” bądź nie są zwyczajne w obrocie danego typu nieruchomościami

 • Numer wpisu: 2914

  Data wpisu: 2010-10-06

  Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Pośrednikowi prowizję w przypadku zbycia (…) przedmiotu z osobą, która bezpośrednio lub pośrednio skojarzona została z Zamawiającym przez Pośrednika, a także gdy Zamawiający w inny sposób znalazł kontrahenta

 • Numer wpisu: 2913

  Data wpisu: 2010-10-06

  Zamawiający zobowiązany jest dokonać transakcji określonej wyżej tylko za pośrednictwem i z uczestnictwem w transakcji Pośrednika bez względu na sposób nawiązania kontaktu z kontrahentem. Transakcja ta powinna być dokonana przez Pośrednika niezależnie od tego czy inne strony transakcji zostały skojarzone przez Pośrednika. Zamawiający niezwłocznie zawiadomi Pośrednika o przyjęciu oferty jakiegokolwiek klienta i stawi się z nim w siedzibie Pośrednika w celu omówienia transakcji.

 • Numer wpisu: 2912

  Data wpisu: 2010-10-06

  Pośrednik niniejszym jest upoważniony przez Zamawiającego do upowszechniania informacji o zgłoszonych przedmiotach w zakresie przez siebie wybranym w szczególności poprzez udostępnienie wizerunków oferowanych przedmiotów na piśmie, dźwiękiem, elektronicznymi środkami przekazu, publicznie lub w ograniczonym zakresie. W przypadku naruszenia przez udostępnianie tychże informacji praw osób trzecich Zamawiający zaspokoi roszczenia skierowane do Pośrednika oraz pokryje koszty związane z dochodzeniem tych roszczeń

 • Numer wpisu: 2911

  Data wpisu: 2010-10-06

  Przy przekazywaniu informacji Pośrednik opiera się bez weryfikacji na danych określonych w załączniku przez zgłaszającego dany podmiot do obrotu

 • Numer wpisu: 287

  Data wpisu: 2004-12-21

  Umowa wygasa tylko i jedynie w przypadkach określonych w jej postanowieniach

 • Numer wpisu: 2793

  Data wpisu: 2011-08-02

  Wszelkie zawiadomienia i oświadczenia związane z realizacją niniejszej inwestycji będą wysłane listem poleconym. Przesyłkę nadaną na adres zapisany w niniejszej umowie uznaje się za doręczoną w taki sposób, że adresat mógł się zapoznać z jej treścią bez względu na to, czy została ona przyjęta, zwrócona, awizowana, czy też odmówiono jej przyjęcia z jakichkolwiek przyczyn. Za dzień doręczenia uznaje się dzień wskazany przez właściwy urząd pocztowy jako dzień doręczenia, awizowania lub odmowy przyjęcia przesyłki

 • Numer wpisu: 2740

  Data wpisu: 2011-07-06

  W przypadku zmiany adresów podanych w ust.1, każda ze stron zobowiązana jest do niezwłocznego powiadomienia drugiej strony o nowym adresie za pomocą listu poleconego za zwrotnym potwierdzeniem odbioru lub osobiście; do dnia otrzymania przez drugą stronę zawiadomienia o zmianie adresu, bądź do dnia zwrotu zawiadomienia nie podjętego w terminie, uznaje się za skuteczne wszelkie doręczenia kierowane do stron na ostatni wskazany przez nie adres.

 • Numer wpisu: 2719

  Data wpisu: 2011-08-24

  Strony zobowiązują się powiadamiać wzajemnie o zmianie adresu. Korespondencja wysłana na ostatnio podany adres do korespondencji i zwrócona z adnotacją „nie podjęto w terminie”, „adresat wyprowadził się”, „adresat nieznany”, uważana będzie za prawidłowo doręczoną.

 • Numer wpisu: 2659

  Data wpisu: 2011-07-08

  W przypadku zawarcia przez Zamawiającego umowy oczekiwanej lub innej wymienionej w § 3 bez wiedzy Pośrednika tj. z jego pominięciem Zamawiający jest zobowiązany do zapłaty na rzecz Pośrednika oprócz należnego mu wynagrodzenia kary umownej w wysokości połowy ustalonego § 3.1 wynagrodzenia

 • Numer wpisu: 2565

  Data wpisu: 2011-04-20

  Zamawiający oświadcza, że w przypadku nabycia przez niego, osobę jemu bliską, firmę powiązaną personalnie czy kapitałowo obiektu wskazanego przez Pośrednika i nie uiszczenia Pośrednikowi wynagrodzenia w dniu podpisania umowy sprzedaży, zobowiązuje się zapłacić Pośrednikowi prowizję 2 x krotnej wysokości wraz z należnymi odsetkami, naliczonymi od dnia zawarcia transakcji. Dotyczy to również przypadku nabycia obiektu wskazanego przez Pośrednika, a kupionego za pośrednictwem innego biura pośrednictwa

 • Numer wpisu: 2523

  Data wpisu: 2011-05-11

  Za wykonanie czynności o których mowa z § 1 i 2, Klient zobowiązuje się do zapłaty Pośrednikowi na zasadach określonych w § 4 wynagrodzenia w wysokości 2,9 % ceny sprzedaży Nieruchomości brutto wyrażonej w umowie sprzedaży, powiększonego o 22 % podatek od towarów i usług VAT

 • Numer wpisu: 2478

  Data wpisu: 2009-03-30

  § 4 pkt 8 „Przedwstępnej umowy pieniężnej” „Strony ustalają, że zawiadomienia wysłane na adresy stron podane w niniejszej umowie są skutecznie doręczone. Jak również inwestor wskazuje adres elektroniczny pod którym będzie informowany o postępie robót budowlanych:…Adres do korespondencji: j.w

 • Numer wpisu: 2409

  Data wpisu: 2010-03-03

  Umowę sporządzono i podpisano, po zapoznaniu się z jej treścią i indywidualnym uzgodnieniu jej postanowień z Kupującym w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. Integralną część Umowy stanowi załącznik nr 1 i 2

 • Numer wpisu: 232

  Data wpisu: 2004-10-10

  Wszelkie spory wiążące się z niniejszą umową oraz skargi lub roszczenia odnoszące się do, lub wynikające z niniejszej umowy będą rozstrzygane przez Sąd Polubowny powołany i obradujący na podstawie Kodeksu Postępowania Cywilnego

 • Numer wpisu: 210

  Data wpisu: 2004-11-18

  Spory mogące wyniknąć z realizacji niniejszej umowy rozstrzygane będą przez Sąd właściwy miejscowo dla siedziby Pośrednika

 • Numer wpisu: 209

  Data wpisu: 2004-11-18

  W przypadku zwolnienia przez Pośrednika nabywcy (najemcy) deklarującego pisemną wolę zakupu (najmu) za cenę ofertową lub do niej zbliżoną nie niższą niż 10% oraz odmowy sprzedaży przez Zamawiającego za w/w kwotę – prowizja jest płatna w 100% ustalonej kwoty prowizji, najpóźniej w ciągu 1 miesiąca od dnia otrzymania oświadczenia woli zakupu lub 7 dni od dnia rozwiązania tej umowy. A po tym terminie 6% ceny ofertowej nieruchomości a w przypadku najmu – trzykrotną wartość czynszu

 • Numer wpisu: 1932

  Data wpisu: 2009-09-02

  Zamawiający zobowiązuje się nie kontaktować z właścicielem nieruchomości wskazanym przez Pośrednika bez jego wyraźnej zgody

 • Numer wpisu: 1733

  Data wpisu: 2009-08-31

  Kupujący wyraża niniejszym zgodę na przeniesienie przez Wykonawcę praw i obowiązków wynikających z niniejszej Umowy na dowolną spółkę z grupy Orco. Kupującemu zostanie przesłane listem poleconym lub pocztą kurierską za potwierdzeniem odbioru zawiadomienie o przeniesieniu przez Wykonawcę praw i obowiązków wynikających z niniejszej Umowy.

 • Numer wpisu: 1662

  Data wpisu: 2009-06-17

  Zamawiający za wykonanie czynności objętych niniejszą umową zobowiązuje się zapłacić wynagrodzenie w wysokości 3% (słownie: trzech procent) + 22% VAT ostatecznej ceny nieruchomości.

 • Numer wpisu: 1656

  Data wpisu: 2008-04-09

  Niniejsza umowa jest umową zawartą na wyłączność, co oznacza, że Zamawiający oddaje sprawę do prowadzenia tylko jednemu pośrednikowi i zobowiązuje się uiścić wyłącznie temu Pośrednikowi wynagrodzenie określone w punkcie 4, bez względu na to w jaki sposób doszło do skojarzenia stron.

 • Numer wpisu: 1621

  Data wpisu: 2007-12-19

  W przypadku samodzielnego zawarcia umowy kupna-sprzedaży, darowizny, zamiany, w tym również zawarcia jej w przeciągu 12 miesięcy po rozwiązaniu niniejszego zlecenia z kontrahentem wskazanym przez Agenta Pośrednika, Zamawiający zapłaci karę umowną w wysokości 5% wartości oferowanej nieruchomości, i co do tego Zamawiający poddaje się dobrowolnie obowiązkowi zapłaty.

 • Numer wpisu: 143

  Data wpisu: 2004-04-21

  W przypadku sfinalizowania przez Poszukującego transakcji dotyczących podmiotów pokwitowanych w Karcie Poszukującego lub o których mowa w §7 pkt 6 bez uprzedniego powiadomienia o tym Pośrednika, Poszukujący zapłaci karę umowną w kwocie podwójnej wysokości prowizji określonej w §7, lecz nie mniej niż 5000 zł (słownie złotych: pięć tysięcy), niezależnie od obowiązku zapłaty prowizji w pełnej wysokości wraz z odsetkami.

 • Numer wpisu: 1420

  Data wpisu: 2008-03-31

  W przypadku wycofania zlecenia w okresie, w którym zastrzeżono wyłączność Pośrednikowi, Zamawiający zobowiązany jest zapłacić kwotę w wysokości 3% + 22% VAT od ceny oznaczonej w par. 8 niniejszej umowy.

 • Numer wpisu: 142

  Data wpisu: 2004-04-21

  W przypadku sfinalizowania przez Oferującego transakcji dotyczącej przedmiotu opisanego w §1 bez uprzedniego powiadomienia o tym Pośrednika bezpośrednio lub pośrednio – tj. przez biuro współpracujące z Pośrednikiem zapłaci tytułem odszkodowania kwotę podwójnej wysokości prowizji określonej w §5, lecz nie mniej niż 5000 zł (słownie złotych pięć tysięcy), niezależnie od obowiązku zapłaty prowizji w pełnej wysokości wraz z należnymi za zwłokę umownymi odsetkami w wysokości 0,5% słownie: (pół procenta) za każdy dzień zwłoki.

 • Numer wpisu: 126

  Data wpisu: 2004-04-21

  W przypadku sfinalizowania przez Poszukującego transakcji dotyczących przedmiotów pokwitowanych w Karcie Poszukującego lub o których mowa w § 7 pkt 6 bez uprzedniego powiadomienia o tym Pośrednika, Poszukujący zapłaci karę umowną w kwocie podwójnej wysokości prowizji określonej w § 7, lecz nie mniej niż 5000 zł (słownie pięć tysięcy złotych) niezależnie od obowiązku zapłaty prowizji w pełnej wysokości wraz z odsetkami

 • Numer wpisu: 1259

  Data wpisu: 2007-05-24

  Wszelkie ewentualne spory mogące powstać przy wykonywaniu postanowień niniejszej umowy strony poddadzą rozstrzygnięciu Sądowi Rejonowemu właściwemu dla siedziby Pośrednika

 • Numer wpisu: 1258

  Data wpisu: 2007-05-24

  W przypadku sprzedaży nieruchomości przez zamawiającego z pominięciem Pośrednika oraz braku zapłaty prowizji w terminie określonym w par. 5 zamawiający zapłaci Pośrednikowi karę umowną w wysokości dwukrotnego wynagrodzenia, także w przypadku sprzedaży po upływie umowy na zasadzie wyłączności, jeżeli nabywca jest klientem Pośrednika, który otrzymał wskazanie adresowe w czasie trwania umowy pośrednika

 • Numer wpisu: 1257

  Data wpisu: 2007-05-24

  Rozwiązanie umowy zawartej na zasadzie wyłączności w czasie trwania klauzuli wyłączności możliwe jest tylko w przypadku całkowitej rezygnacji ze sprzedaży

 • Numer wpisu: 1256

  Data wpisu: 2007-05-24

  Umowa zostaje zawarta na okres …Roku tj. do dnia…2006 r. Po upływie tego terminu umowa ulega automatycznemu przedłużeniu na czas nieoznaczony (…), chyba, że strony postanowią inaczej

 • Numer wpisu: 1255

  Data wpisu: 2007-04-30

  W sprawach nie uregulowanych w tej umowie, stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego, a ewentualne spory będą rozstrzygane przez Sąd właściwy ze względu na siedzibę firmy

 • Numer wpisu: 125

  Data wpisu: 2004-04-21

  W przypadku sfinalizowania przez Oferującego transakcji dotyczącej przedmiotu opisanego w § 1 bez uprzedniego powiadomienia o tym Pośrednika bezpośrednio lub pośrednio – tj. przez biuro współpracujące z Pośrednikiem zapłaci tytułem odszkodowania kwotę podwójnej wysokości prowizji określonej w § 5, lecz nie mniej niż 5000 zł (słownie pięć tysięcy złotych) niezależnie od obowiązku zapłaty prowizji w pełnej wysokości wraz z należnymi za zwłokę umownymi odsetkami w wysokości 0,5% słownie (pół procenta) za każdy dzień zwłoki.

 • Numer wpisu: 1207

  Data wpisu: 2007-04-16

  W przypadku zmiany adresu, każda ze stron zobowiązana jest niezwłocznie pisemnie powiadomić o tym drugą stronę. W przypadku nie powiadomienia o zmianie adresu, korespondencja kierowana na ostatni znany adres będzie uznawana za skutecznie doręczoną

 • Numer wpisu: 119

  Data wpisu: 2004-04-26

  Za każdy dzień zwłoki w uregulowaniu należności sprzedający zapłaci 2% odsetek.

 • Numer wpisu: 118

  Data wpisu: 2004-04-26

  W przypadku wycofania oferty w czasie trwania umowy, sprzedający zobowiązany jest do zapłaty kary umownej w wysokości 20% ceny gwarantowanej.

 • Numer wpisu: 117

  Data wpisu: 2004-04-26

  Sprzedającemu nie przysługuje prawo do wycofania oferty sprzedaży w okresie trwania umowy

 • Numer wpisu: 1161

  Data wpisu: 2006-10-26

  W przypadku zawarcia umowy, o której mowa w par.1 oferty przedstawionej przez pośrednika z jego pominięciem, zamawiający zapłaci pośrednikowi prowizję w podwójnej wysokości.

 • Numer wpisu: 114

  Data wpisu: 2004-03-10

  W razie rezygnacji z usług Pośrednika i wypowiedzenia umowy, Zleceniodawca zobowiązuje się nie zawierać z pominięciem Pośrednika umowy najmu z osobami, którym wskazano przedmiotowy lokal. Dotyczy to również małżonka, członków rodziny, znajomych. Jednak w przypadku zawarcia umowy Zleceniodawca zapłaci Pośrednikowi prowizje w potrójnej wysokości.

 • Numer wpisu: 113

  Data wpisu: 2004-03-10

  W razie rezygnacji z usług Pośrednika Zleceniodawca zobowiązuje się do powiadomienia o tym Pośrednika, jak również do niezawierania umów wynajmu z pominięciem Pośrednika z osobami, które wskazane zostały przez Pośrednika, figurującymi w rejestrze Pośrednika, pod rygorem zapłacenia prowizji w wysokości określonej w § 3 pkt 2 w potrójnej wysokości.

 • Numer wpisu: 112

  Data wpisu: 2004-03-10

  W razie wypowiedzenia niniejszej umowy przez Zleceniodawcę zobowiązuje się on niezawierania umów przenoszących prawo własności nieruchomości (mieszkania) z osobami, które zostały wskazane przez Pośrednika jako sprzedającymi, figurującymi w rejestrze Pośrednika, pod rygorem zapłacenia prowizji w wysokości określonej w § 3 pkt 2 w potrójnej wysokości liczonej od ceny ofertowej ustalonej dla danej nieruchomości (mieszkania). Powyższe postanowienie obejmuje również członków rodziny, krewnych, znajomych, itp.

 • Numer wpisu: 111

  Data wpisu: 2004-03-10

  Zleceniodawca zobowiązuje się do: (…) niezawierania umów przenoszących prawo własności z pominięciem Pośrednika, z osobami figurującymi w rejestrze Pośrednika, a których mieszkanie-nieruchomość zostały wskazane przez Pośrednika, pod rygorem zapłacenia prowizji w wysokości określonej w pkt 2 w potrójnej wysokości, w terminie 7 dni od daty zawarcia aktu notarialnego. Zleceniodawca zobowiązuje się również nie zawierać takich umów w przypadku rozwiązania niniejszej umowy. Dotyczy to również małżonka, członków rodziny i znajomych.

 • Numer wpisu: 110

  Data wpisu: 2004-03-10

  Zleceniodawca zobowiązuje się nie zawierać umów przeniesienia prawa własności z osobami figurującymi w rejestrze Pośrednika, którym nieruchomość wskazana została jako potencjalnym nabywcom pod rygorem zapłacenia prowizji w wysokości określonej w § 7 pkt 2 w potrójnej wysokości. Dotyczy to również członków rodziny i znajomych osoby wskazanej

 • Numer wpisu: 1064

  Data wpisu: 2006-11-22

  Karę umowną w przypadku kupna/sprzedaży określa się w wysokości 30% wartości nieruchomości określonej w umowie pośrednictwa przez właściciela, zaś w przypadku najmu – potrójną wartość miesięcznej kwoty czynszu najmu. Brak zapłaty kary umownej spowoduje skierowanie sprawy na drogę sądową

 • Numer wpisu: 1063

  Data wpisu: 2006-11-22

  Zawarcie – przez Zamawiającego lub osoby trzecie związane z Zamawiającym interesem prawnym lub faktycznym – umowy sprzedaży/kupna/najmu nieruchomości znajdującej się w ofercie pośrednika z kontrahentem wskazanym przez Pośrednika z pominięciem Pośrednika, nawet po rozwiązaniu umowy pośrednictwa rozumiane będzie jako świadome działanie na szkodę Pośrednika. W takim przypadku zamawiający zobowiązuje się zapłacić karę umowną określoną w §5

 • Numer wpisu: 1062

  Data wpisu: 2006-11-22

  Prowizję należną pośrednikowi pobiera się z samego faktu skontaktowania się stron, które w wyniku tego zawierać będą umowę kupna/sprzedaży lub umowę najmu

 • Numer wpisu: 1007

  Data wpisu: 2006-11-23

  Spory wynikające z wykonania tej umowy rozstrzygać będzie Sąd właściwy dla siedziby spółki”

Ostatnie wpisy

Aktualizacja Składek i Opłat – D

Zmiana opłaty wpisowej

Szkolenie – Cyfrowa Książka Obie

Konferencja 14.06.2024r. – Redefi

Zawiadomienie o Walnym Zebraniu –